சோ-கு ரேய் சின்னத்தைப் பயன்படுத்தும் வழிமுறைகள்

சோ-கு ரேய் சின்னத்தை இரண்டு வகைகளில் பயன்படுத்தலாம். முதலில் பிரபஞ்ச ஆற்றலை ஒன்று திரட்டுவதற்கும், கிரகிப்பதற்கும், அனுப்புவதற்கும்…

ரெய்கி சின்னத்துக்கு அறிமுகம்

ரெய்கி மாஸ்டர்கள் தனது தேவைக்காகவும், ரெய்கி ஆற்றலை கிரகிக்கவும், ரெய்கி ஆற்றலை அனுப்பவும், ரெய்கி ஆற்றலை தேக்கி வைத்துக் கொள்ளவும், சின்னங்களை பயன்படுத்துகிறார்கள்.

X