பயிற்சிகளில் கலந்துகொண்டவரின் அனுபவங்கள்
Online Class Participant’s Testimonial

அத்தனை விஷயங்களையும் உயிரில் பதியவைத்தார். உடல், மனம், உயிர், இம்மூன்றையும் தனித் தனியாக பார்க்க கற்றுக்கொண்டேன்.

Contact Details
T. Govindaraj, Coimbatore, India
govindarajraj61152@gmail.com
Contact no: 9345902457

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X