சோ-கு ரேய் சின்னத்தைப் பயன்படுத்தும் வழிமுறைகள்

சோ-கு ரேய் சின்னத்தை இரண்டு வகைகளில் பயன்படுத்தலாம். முதலில் பிரபஞ்ச ஆற்றலை ஒன்று திரட்டுவதற்கும், கிரகிப்பதற்கும், அனுப்புவதற்கும்…

X