ஆராவையும் ஆற்றலையும்

பலகீனமான மனிதர்களுக்கு ஆற்றல் குறைவினாலும், ஆராவின் பலகீனத்தினாலும், தீய ஆற்றல்கள், தீய அலைகள், தீய எண்ணங்கள், மற்றும் துர் ஆத்மாக்கள், உடலுக்குள் நுழைய வழிவகுக்கலாம்.

X