மனதின் திருப்தியும், நன்றி உணர்வும்

பிரபஞ்சத்திடம் இருந்து உதவிகளையும் வழிகாட்டுதல்களையும் பெறுவதற்கு அடிப்படை தகுதியாக இருப்பது, நன்றி செலுத்துவது மற்றும் நன்றி உணர்வோடு இருப்பதுமாகும்.

உடலில் நேர்மறை ஆற்றல்களைக் கிரகிக்க

ஒரு மனிதர் நேர்மறை ஆற்றல்களை (positive energy) உணவின் மூலமாகவும். வாழ்க்கை முறைகளின் மூலமாகவும், ஆன்மீக பயிற்சிகளின் மூலமாகவும், மற்றும் இயற்கையிடமிருந்தும் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

ஆரோக்கியத்தை தக்க வைத்துக்கொள்ள

மனிதன் என்பவன் உயிரும், ஆற்றலும், உடலும், மனமும், கலந்த ஒரு கலவை. உடல் மற்றும் மனதின் ஆரோக்கியம் மனிதர்களுக்கு இன்றியமையாத ஒன்று.

நோய்களும் மனப் பாதிப்புகளும்

நோயாளியின் உண்மையான நோயை கண்டறிய வேண்டும். அந்த நோய் உடலுடன் தொடர்புடையதா? மனதுடன் தொடர்புடையதா? என்பதை கண்டறிய வேண்டும்.

மனித உடலின் நோயறிதல்

மனித உடலில், தலையில் உள்ள உறுப்புகளுக்கு தனி இயக்கம், உடலின் உள்ளே உள்ள உறுப்புகளுக்கு தனி இயக்கம், உடலின் வெளியே உள்ள உறுப்புகளுக்கு தனி இயக்கம் என்றெல்லாம் கிடையாது.

ஆரோக்கியமாக வாழ்வோம்

சரியான வாழ்க்கை முறையையும், உணவு முறையையும், மருத்துவ அறிவையும், நமது பிள்ளைகளுக்கும் எதிர்கால சந்ததியினருக்கும் கற்றுத்தர வேண்டும்.

X