மூச்சுப்பயிற்சி செய்யும் வழிமுறைகள்

1. விரிப்பு, பாய், அல்லது தடிமனான துணியை விரித்து தரையில் வசதியாக அமர்ந்து கொள்ளவும். 2. தரையில் அமர்வது கடினமாக இருந்தால் நாற்காலி அல்லது சோபாவில் அமர்ந்து கொள்ளலாம். ஆனால் சாயாமல் நேராக அமர வேண்டும். 3. முதுகுத் தண்டை நேராக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். 4. இறுக்கம் இல்லாமல், அமைதியாகவும் தளர்வாகவும் அமரவும். 5. பயிற்சியை வற்புறுத்தி அல்லது சிரமப்பட்டு செய்யக்கூடாது. மூச்சுப் பயிற்சி முறைகள்…

தியானம் செய்யும் வழிமுறைகள்

1. விரிப்பு, பாய், அல்லது தடிமனான துணியை விரித்து தரையில் வசதியாக அமர்ந்து கொள்ளவும். 2. தரையில் அமர்வது கடினமாக இருந்தால் நாற்காலி அல்லது சோபாவில் அமர்ந்து கொள்ளலாம். ஆனால் சாயாமல் நேராக அமர வேண்டும். 3. முதுகுத் தண்டை நேராக வைத்துக் கொள்ளவும். 4. இறுக்கம் இல்லாமல், அமைதியாகவும் தளர்வாகவும் அமரவும். 5. பயிற்சியை வற்புறுத்தி அல்லது சிரமப்பட்டு செய்யக்கூடாது. 6. மூச்சுப்பயிற்சி செய்யவும். 7.…

தியானத்தின் போது கடைப்பிடிக்க வேண்டியவை

தியானம் என்பது மனிதர்களின் இயல்பான தன்மை அதனால் தியானத்திற்கு என்று தனியாக எந்த கட்டுப்பாடுகளும் வழிமுறைகளும் கிடையாது. ஆனால் தியானம் எளிதாகவும் இயல்பாகவும் நடைபெற வேண்டும் என்பதற்காக பின்வரும் வழிகாட்டுதல்கள். 1. உணவை உட்கொண்ட உடனே தியானம் செய்யக் கூடாது. 2. காலியான வயிற்றில் அல்லது உணவை உட்கொண்டு இரண்டு மணி நேரங்களுக்குப் பிறகு தான் தியானம் செய்ய வேண்டும். 3. வெறும் தரையில் அமர்ந்து தியானம்…

The Reiki healing guidelines

For better healing outcomes, Reiki healers are advised to follow the following guidelines: 1. Before beginning therapy, healers should meditate for at least 15 minutes. 2. Before giving any treatments, the healer should ask God and the universe for their blessings, direction, protection, and help. 3. Describe the…

The benefits of Reiki for relationships

Getting an attunement to holistic Reiki and continuing to practice it can help a person in several ways. Here are a few examples: 1. It will recognize the significance of human life and your obligations to the environment. 2. It will enhance the chemistry and relationship between husband…

X